Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques

Consell Promoció de l'Accessibilitat i Supressió Barreres Arquitectòniques

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Les persones grans i persones amb discapacitat, sobretot quan aquesta és sobrevinguda o es deu al desenvolupament d’una malaltia degenerativa, es troben amb problemes d’accessibilitat al seu propi habitatge. Moltes vegades la manca d’ascensor o l’existència d’escales per arribar a ell, per exemple, suposen enfrontaments amb la resta de veïns quan alguns s’hi oposen (generalment per motius econòmics, i fins i tot d’estètica).

Per aquest motiu s’ha creat el, Consell per la Promoció de l’accessibilitat i la Supressió de barreres Arquitectòniques, que està adscrit al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Tant les administracions públiques, les entitats privades com els ciutadans, poden adreçar un escrit dirigir a la Secretaria del Consell per demanar assessorament i informació sobre la supressió de barreres arquitectòniques o obstacles físics o sensorials, i les lleis que ho defenen.

1.-Què és el Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques?

El Consell és un òrgan col·legiat que es regeix per la normativa que el crea, Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat. És un òrgan de participació externa i consulta, que està adscrit al Departament de Benestar i Família.

2.-Quines són les funcions del Consell?

Assessorar i informar sobre temes relacionats amb l’accessibilitat i supressió de barreres i de comunicació. Pot fer propostes per al foment, la millora i la difusió de l’accessibilitat.

Fer el seguiment de les denúncies presentades a les diferents administracions públiques.

3.-Qui pot adreçar-se al Consell?

Qualsevol administració pública o ens públic, entitat privada o particular que demani assessorament sobre la supressió de qualsevol tipus de barrera o obstacle físic o sensorial.

4.-En quins supòsits?

-Informació o assessorament sobre la interpretació o els criteris d’aplicació de la normativa d’accessibilitat. En aquest cas, es pot demanar l’informe no vinculant del Consell. Excepcionalment, el Consell pot emetre informe vinculant per a eximir de l’aplicació de les normes d’accessibilitat en les disposicions sobre barreres en el transport.

-Quan es necessiti l’autorització administrativa per dur a terme, davant la negativa del propietari o de la comunitat de propietaris, les obres de transformació necessàries per a l’accessibilitat de l’habitatge.

-Quan el denunciant no pugui determinar l’òrgan davant del qual s’ha d’interposar una denúncia en matèria d’accessibilitat i barreres arquitectòniques, podrà presentar-la a la Secretaria del Consell per a la seva tramitació.

5.-Com s’han de realitzar les consultes o les denúncies presentades al Consell?

Les consultes han de ser formulades per escrit, així com la sol·licitud d’autorització administrativa referida en el punt 4, a:

Secretaria

Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques

Plaça Pau Vila, 1

08039 Barcelona

Les denúncies que es presentin al Consell poden realitzar-se en el full de reclamacions adjunt dissenyat per aquest i que fan referència a l’accessibilitat i barreres.

doc. reclamació Consell

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari