Transparència

FUNDACIÓ COAATT

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014, desenvolupada pel Decret 8/2021, de 9 de febrer, estableix els requisits de transparència a què estan subjectes les entitats que reben finançament públic (Decret 8/2021) en els termes de l’art. 3.1 de la citada Llei.

 
Número d’inscripció al registre de Fundacions: 2906
 

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

MISSIÓ

El foment i millora de les prestacions professionals del tècnics en l’edificació que exerceixin la seva professió en l’àmbit del Priorat, Tarragonès, Alt Camp, Ribera d’Ebre, Baix Penedès, Conca de Barberà i Baix Camp, mitjançant la formació més àmplia i complerta, així com el seu perfeccionament continu i aplicació amb els millors paràmetres de qualitat, recolzament i defensa possible per aportar millora en la qualitat. (art. 5 dels Estatuts)

 

NORMATICA  APLICACBLE

ESTATUTS: Consultar Estatuts

 

FINALITATS: desenvolupades en l’art. 5 dels Estatuts

Article 6. Finalitats fundacionals

Podem enunciar acomplint fins d’interès general, la Fundació dirigirà els seus esforços en el:

A. Foment de la més àmplia protecció i defensa dels interessos professionals col·lectius i dels seus membres, col·legiats tècnics especialistes en edificació, així com la dels seus agents vinculats al procés d’edificació.

B. Foment i promoció de la professions tècniques de l’edificació dins de la societat, per a la millora de la percepció del tècnic com l’especialista de l’edificació, que vetlla per l’aportació de les solucions constructives més eficients.

C. Foment i promoció de les millores solucions constructives que responguin als interessos i necessitats de la societat.

D. Impulsar l’estudi i millora de solucions constructives de qualitat, que incorporin criteris de sostenibilitat i seguretat.

E. Fomentar i promocionar entre els tècnics en l’edificació i la societat a la qual presten serveis la cultura de la rehabilitació i manteniment dels edificis, així com d’iniciatives de sensibilització i aplicació de criteris de sostenibilitat medi ambiental.

A més, es realitzaran tasques que suporten i concreten els objectius i els fins, no excloents d’altres que es poguessin afegir per a la millora dels objectius fundacionals, com són:

a) La difusió de la cultura, l’art, l’esport, la ciència, la tècnica, la investigació científica i desenvolupament tecnològic que puguin estar vinculats al sector de l’edificació.

b) La creació d’activitats econòmiques enfocades al desenvolupament tècnic i humà dels arquitectes tècnics i resta de tècnics professionals especialistes de l’edificació.

c) La formació, assistència tècnica, suport i capacitació per a tot tècnic, treballador o operari del sector de la construcció i la resta d’agents de l’edificació.

d) La col·laboració en el foment i la intermediació per a la demanda i oferta de treball en el sector de la construcció.

e) El desenvolupament de la formació i investigació científica i tecnològica mitjançant cursos, conferències i projectes en benefici de la societat i del col·lectiu.

f) La promoció cultural i deontològica dels aparelladors, arquitectes tècnics, enginyers d’edificació i altres titulats que estiguin habilitats per desenvolupar l’activitat de l’arquitectura tècnica, mitjançant publicacions, cursos, conferències, exposicions i el seu assessorament.

g) El recolzament als aparelladors, arquitectes tècnics, enginyers d’edificació i altres titulats que estiguin habilitats per desenvolupar l’activitat de l’arquitectura tècnica, en situacions de dificultat econòmica i social.

Aquests fins es podran realitzar, entre d´altres formes:

I- Creant o cooperant en la creació d’altres entitats de naturalesa associativa, fundacions o societària, d’acord amb el previst en la legislació vigent.

II- Participant o col·laborant en el desenvolupament de les activitats, organismes, institucions o persones de qualsevol classe, físiques o jurídiques, que d’alguna manera puguin servir als fins protegits per la Fundació, d’acord amb el previst en la legislació vigent.

 

ACTIVITATS QUE DESENVOLUPA: desenvolupades en l’art. 6 i 7 dels Estatuts

Article 5. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

a) Creant o cooperant a la creació d’altres entitats de naturalesa associativa fundacional o societària, nacionals, estrangeres i internacionals.

b) Participant o col·laborant en el desenvolupament de les activitats d’altres entitats, organismes, institucions o persones de qualsevol classe física y jurídica, que d’alguna manera poden servir als fins perseguits per la Fundació.

c) Promocionar entre la iniciativa privada la creació de fons que puguin se destinats pels fins fundacionals expressats en l’article anterior.

d) Crear, promoure, finançar, estudiar quantes accions s’estimin convenients i, de manera genèrica, dur a terme quantes actuacions siguin conduents al millor assoliment de les seves finalitats.

e) Convenir amb altres entitats públiques o privades.

Tot això ho farà dins els criteris de llibertat d’actuació, per això la Fundació, atesa a les circumstàncies de cada moment tindrà plena llibertat per projectar la seva actuació cap a qualsevol de les finalitats expressades en l’article anterior, segons els objectius concrets que, a judici del seu Patronat, resultin prioritaris.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si s’escau, dels permisos o llicències pertinents.

 

Article 7. Altres activitats

El Patronat de la Fundació podrà lliurement disposar sobre l’execució de qualssevol altres activitats tendents sempre al millor compliment dels objectiu i fins fundacionals.

 

ESTRUCTURA I COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

CÀRRECS DEL PATRONAT

President: Adolf Quetcuti Carceller
Vicepresident: Julio Baixauli Cullaré
Secretari: Francesc Xavier Llorens Gual
Tresorer: Albert Canals Galofré
Vocal: Maria Teresa Solé Vidal
Vocal: José Ignacio Cacho Cervelló
Vocal: Pere Vinaixa Clariana
Vocal: Josep Dalmau Cartañá
Vocal: Ferran Ferré Casaprima
Vocal: Aleix Sanz Capdevila
Vocal: Elena Pellicer Casajuana
Vocal: Judith Torrente Torrente

 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

PATRONAT

Estructura Organitzativa

Estructura Organitzativa

ADRECES:

CORREU POSTAL

Fundació COAATT
Rambla del President Francesc Macià, núm. 6
43005 Tarragona

WEB: https://fundacio.coaatt.org

CORREU ELECTRÒNIC: secretaria@apatgn.org

 

COL·LECTIU DE BENEFICIARIS ATESOS: desenvolupat en l’art. 10 dels Estatuts

Article 10. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents: aparelladors, arquitectes tècnics, enginyers d’edificació i altres titulats que estiguin habilitats per desenvolupar l’activitat de l’arquitectura tècnica; així com la resta de tècnics especialistes i agents de l’edificació, sempre i quan ho aprovi expressament el Patronat de la Fundació. La població en general i dins l’àmbit esmentat es veurà beneficiada per l’acció directe dels professionals esmentats.

L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no discriminació, segons els criteris següents, que reuneixin les següents circumstàncies:

a) Que formin part del sector de població atesa per la Fundació

b) Que demandin la prestació o servei que la Fundació pugui oferir

c) Que siguin creditors a les prestacions a raó dels seus mèrits, capacitat, àmbit d’actuació, necessitat o conveniència

d) Que compleixin altres requisits que, complementàriament, puguin acordar el Patronat, específics per a cada convocatòria

 

ACTIVITATS I DADES ECONÒMIQUES

Referent a l’estat financer, balanç social i programa i memòria anual d’activitats es pot consultar en els següents documents:

Memòria 2022

Memòria 2021

Memòria 2020

Memòria 2019

Memòria 2018

 

CONTRACTES

Ajuntament de Torredembarra

RC 4823/2022 E-110 FUNDACIÓ COAATT EXP. AG6-2022-0630 – CTE MENOR – PLA MILLORA D’ACCESSIBILITAT

El contracte menor referent al RC 4823/2022 adjunt, ha estat aprovat per Decret d’alcaldia núm. 1472/2022 de data 17/08/2022.

OFICI-NOTIFICACIODELDECRETDAPROVACIOCONTRACTESMENORS-amb_RC_4823-2022adjunt_96104_22543_6

Ajuntament de Tarragona

– Resolució del Tinent d’Alcalde, Coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb el Decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 2019, de delegació de competències, sense perjudici de les possibles variacions de delegació de competències abans de la signatura d’aquesta resolució, la proposta de resolució és:

1. APROVAR la despesa del contracte que es detalla al punt segon d’aquesta resolució, amb càrrec a la reserva de crèdit que s’hi indica.
2. ADJUDICAR a l’empresa que seguidament es relaciona, el següent contracte d’acord amb les condicions de la seva oferta:

EMPRESA: FUNDACIÓ COAATT, CIF: G55622971 Adreça-e: secretaria@apatgn.org
Adreça fiscal: Carrer Rambla Francesc Macià, 6 CP: 43005 TARRAGONA

Objecte contracte: redacció de la Memòria valorada, Direcció i control de l’ execució material dels treballs, Estudi bàsic de seguretat i/o prevenció de de riscos i mesures de seguretat, i Coordinació de seguretat , dels treballs catalogats com a PRIORITAT-1 i 2 del pla d’accessibilitat municipal de Tarragona (PAMAT).

DADES DE L’OFERTA / PRESSUPOST:
Import B.I. 7.438,02€ + IVA 21% (1.561,98€)

Ajuntament de Tarragona

– 14/12/2016, Conveni de col·laboració entre la Fundació COAATT i l’Ajuntament de Tarragona per a l’establiment de línies de treball en l’àmbit de l’accessibilitat, per a l’establiment de línies de treball en l’àmbit de l’accessibilitat.

En una primera fase s’ha previst elaborar un Pla d’Actuacions per a la Millorar de l’Accessibilitat a Tarragona, anomenat “PAMAT”. A tal efecte, la Fundació COAATT ha presentat un pressupost dels treballs iniciats de gestió; treball de camp de diagnosi i valoració; redacció i coordinació del projecte, així com els treballs complementaris d’aplicació del Pla per un import amb IVA de 21.000 euros, i el Decret de l’Alcaldia de 3 de març de 2017 delega aquestes competències en el tinent d’alcalde coordinador cap d’Àrea de Transparència, Govern Obert, Espais Públics i Contractació, que resolt aprovar la despesa, amb IVA inclòs, de 21.000,00 €.

– Contractació de professional per redactar la modificació de la memòria 1a etapa implementació “Pla Actuació Millora Accessibilitat Tarragona”. Expedient 2022/1222-G629_1 G629_1 Menors de Serveis. doc. (+info)

 

 

 

Be Sociable, Share!