Reial Decret Legislatiu pel que s’aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la sea inclusió social

El passat 4 de desembre, al dia següent de la seva publicació al B.O.E. va entrar en vigor el Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós dela LleiGeneralde drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Aquesta norma es dicta en aplicació del previst a la disposició segona dela Llei26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa ala ConvencióInternacionalsobre els drets de les persones amb discapacitat. Es imprescindible fer referència a aquesta Convenció Internacional aprovada el 13 de desembre de 2006 per l’Assemblea General de Nacions Unides (ONU), ratificada per Espanya el 3 de desembre de 2007 i que entrà en vigor el 3 de maig de 2008.

La Convenciósuposa la consagració de l’enfocament de drets de les persones amb discapacitat, de manera que les considera com a subjectes titulars de drets i els poders públics estan obligats a garantir que l’exercici d’aquests drets sigui total i efectiu.

Aquest Real Decret Legislatiu es remet inicialment a les referències efectuades  en altres disposicions que corresponen a:

–          Llei 13/1982, de d’abril, d’integració social de les persones amb discapacitat.

–          Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitat, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

–          Llei 49/2007, de 26 de desembre, d’infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitat, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

Que entén  efectuades als preceptes corresponents del text refós que s’aprova i que enla DisposicióDerogatòriadel mateix les deroga per quedar integrades en el text refós referit.

Sobre els aspectes d’accessibilitat es fa referència:

Article 25. Condicions d’accessibilitat i no discriminació en l’àmbit dels espais públics urbanitzats i edificació.

Article 26. Normativa tècnica d’edificació.

Article 32. Reserva d’habitatges per a persones amb discapacitat i condicions d’accessibilitat.

Article 33. Concepte de rehabilitació de l’habitatge

 

Es destacable:

TÍTOL III

Infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

Terminis exigibilitat

Terminis exigibilitat

RDLegislatiu-1_2013

RDLegislatiu-1_2013

 

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari