Reforma de la Plaça de l’Església de Bonavista -projecte parc infantil adaptat-

parque-infantil-adaptado

El barri de Bonavista disposa entre els carrers vuit, nou i vint-i-dos d’una zona de lleure infantil la qual es troba en mal estat i no és gens accessible. L’Ajuntament de Tarragona, vol millorar i reconvertir aquesta zona cèntrica del barri de Bonavista, en un parc públic infantil que també sigui adaptat per nens amb deficiències físiques i psíquiques. És per aquest motiu que es formalitza l’encàrrec el present “Projecte de reforma dela Plaçade l’Església de Bonavista” per l’execució en el seu dia de les corresponents obres.

Distribució del parc

La globalitat de l’àrea d’intervenció dóna lloc a un parc de 1.624 m2 on es diferencien tres àmbits o sectors de jocs:

Zona < 3 anys: correspon a la zona d’estada destinada principalment als nens menors de tres anys ja que disposa dels jocs mes apropiats a aquest rang d’edat. Tindrà una superfície de 504,03 m2.

Zona > 3 anys: correspon a la zona d’estada destinada principalment als nens majors de tres anys ja que disposa dels jocs mes apropiats a aquest rang d’edat. Tindrà una superfície de 153,30 m2.

Zona de parc sensitiu: correspon a una zona del parc la qual està orientada al desenvolupament sensorial de les persones de tots els rangs d’edat i on es pretén integrar i cohesionar les diferents edats, ètnies i cultures que habiten al barri. Tindrà una superfície de 500,01 m2.

La superfície restant aproximada de 466,66 m2  corresponen a les zones verdes i els camins interiors.

Planta general zones

Planta general zones

Planta jardineria

Planta jardineria

Adaptació de l’accessibilitat de l’entorn de la plaça

Una de les primeres actuacions que es pretén esmenar amb l’execució del projecte de Bonavista és la deficient accessibilitat actual que té el sector de la plaça. En primer lloc, s’ampliaran els accessos generant un gran camí que travessa el parc i que representa una alternativa a la circulació per la vorera, de forma que el vianant queda completament protegit de la circulació viària i de les interferències amb les parades d’autobús existents.

S’emplaçaran passos de vianants elevats que permetran l’accés natural des de la rambla de Bonavista. Es col·locaran guals reductors, es reservaran places d’aparcament per discapacitats i es marcaran els camins principals amb traçats lineals de paviment direccional, conduint els invidents fins les àrees de repòs.

La política aplicada en el parc és el de restaurar tots els elements existents aprofitables i adaptar-los a les normatives vigents.

Per altra banda, el paviment actual serà completament substituït perquè la grava existent està completament desaconsellada per una àrea de joc infantil i, a més, impossibilita l’accessibilitat del sector.

Es diferenciarà la zona de circulació, tractada amb paviment de formigó amb acabat raspat antilliscant i acolorit, de la zona de jocs que estarà pavimentada amb paviment de cautxú reciclat, amb gruixos variables d’entre4 cmi8 cmde gruix instal·lada sobre subbase de formigó armat. Les transicions entre els diferents materials de pavimentació quedaran enrasats donant un tractament unitari al paviment de tota la plaça que es tractarà amb un pendent continu de com a màxim un 4%, a fi de resoldre el correcte desguàs de les aigües.

Per tal d’identificar de forma més senzilla la distinció de les tres àrees del parc s’empren 3 colors diferenciats del paviment a base de cautxú: color verd per l’àrea de jocs de bebés < 3 anys, color taronja per l’àrea de jocs infantil > 3 anys edat i un paviment que formalitza una escala de color, per delimitar l’accés a la zona sensorial del parc.

Dins de l’àrea sensitiva es planteja el joc entès com un aprenentatge sensorial on es proposa a les associacions de discapacitats del Camp de Tarragona i, també a les escoles que tingui un espai de participació social on es puguin portar a termes diverses activitats i actuacions relacionades amb propostes lúdiques infantils.

Deambulació per l’interior del parc

El parc serà travessat per dos camins que permetran l’accés des de l’exterior i distribuiran la circulació cap als diferents àmbits del parc. La circulació per aquests àmbits serà lliure ja que estaran pavimentats a un únic nivell i no es disposarà de cap barrera arquitectònica que limiti l’accés.

El camí principal d’accés i circulació del parc estarà pavimentat amb formigó amb acabat raspat antilliscant. Aquest camí de grans dimensions permet unir l’itinerari de connexió de les tres àrees de joc del parc. Altrament, en el perímetre del camí es disposaran unes llambordes acanalades de paviment direccional adaptades per a invidents que reproduiran les bifurcacions del camí principal fins a les zones de repòs o estada.

Àrees Jocs

La filosofia de la reforma dela Plaça Bonavistaparteix de reciclar els jocs existents que actualment es poden considerar adaptats. En aquest cas, només una petita quantitat de jocs que van ser instal·lats recentment per a nens d’edat preescolar, i que es proposa restaurar, a base de polit i pintat.

La resta de jocs nous a instal·lar, que representen més d’un 80% de la totalitat dels jocs de la plaça, tindran la condició de jocs integrats i adaptats segons les homologacions pertinents.

En el centre de l’àmbit de jocs es disposarà un gran castell que permetrà l’accés mitjançant cadires de rodes i que comptarà amb una sèrie de panells lúdics interactius, entenent que, sempre cal vincular el joc físic dels infants amb una experimentació cognitiva d’aprenentatge. Així, en l’àrea central es disposaran  gronxadors tipus cistella o niu, llits elàstics, nòries giratòries, gronxadors específics per cadires de rodes…

Planta definició jocs

Planta definició jocs 

Definició jocs

Definició jocs

Zona parc sensorial cognitiu

La plaça de Bonavista incorpora un tret diferencial respecte la resta de parcs infantils existents a la ciutat. A banda, del concepte d’integració global de la plaça i les seves àrees de joc, s’incorporarà un sector on es planteja el joc entès com un aprenentatge sensorial. Es disposaran elements que permetran treballar elements olfactius, visuals, sonors i tàctils.

Aquest espai es dissenya com un teló d’exposició i un generador d’activitats lúdiques, pensant que les diverses associacions de discapacitats del Camp de Tarragona poden exposar els seus projectes i un espai taller obert a les escoles i, evidentment, al barri.  Un espai de convivència integrada a través del joc. Les mitgeres dels edificis annexes a la plaça s’integren com a teló de fons d’ aquest sector sensitiu.

Es potencia en tot el parc, la disposició d’enjardinament suficient, tan amb la plantació d’arbrat com amb la plantació d’una franja perimetral de gespa que actuï com a coixí protector respecte la circulació rodada del carrers perimetrals. L’estudi d’ombres i assolejament del parc, garanteix que durant tot l’any hi ha suficients àrees d’ombra en les zones de repòs i espera en tota l’àrea del parc, factor que també es considera dins dels paràmetres d’accessibilitat de la plaça.

Es disposa d’una àrea de repòs on es col·locaran plantes aromàtiques autòctones plantades en jardineres de grans dimensions. La mitgera dels edificis perimetrals s’integrarà al parc, generant un parament tapissant vegetal elaborat amb plantes enfiladisses. El paviment d’aquesta àrea es construirà a base de tarima de fusta. També s’emprarà la fusta com a material per generar les àrees de repòs, així com en tot el mobiliari urbà, a fi d’incorporar aspectes ergonòmics i de calidesa en el disseny del mobiliari urbà.

Vista general del projecte

Vista general del projecte

Vista detall_Zona Sensorial

Vista detall_Zona Sensorial

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari