Protecció i senyalització d’obres a la via pública

senyalització obres

Les obres i treballs en qualsevol entorn o espai de la via pública es un fet molt freqüent que s’ha de dur a terme sense minvar l’accessibilitat en els itineraris de vianants afectats. S’ha de tenir, en aquests casos, especial atenció als criteris aplicables a les proteccions, senyalitzacions i canvis d’itineraris que es col·loquen a les zones afectades per aconseguir que els itineraris de vianants pateixin el menys possible la disminució de les condicions d’accessibilitat. 

 Criteris aplicables en la deambulació, aprehensió i localització:

 1. L’entorn de la zona d’obres estarà delimitat per balises o tanques estables i continues, de manera que no sigui fàcil moure-les per accident, evitant les cintes i tancaments parcials sense protecció fins el terra. S’han de disposar de forma que separin la zona d’obres del itinerari de vianants, de manera que quedi lliure d’impediments i obstacles. Hauran d’estar separades almenys1,00 m. de la zona d’obres.

 2. Qualsevol element que voli sobre l’itinerari a una alçada inferior a 2,10 mestarà referenciat fins el terra, perquè pugui ser detectat i evitat a temps.

 3. Si no es possible mantenir lliure la banda de vianants, es crearà un itinerari alternatiu que eviti obstacles. Si aquest itinerari alternatiu envaeix la calcada, s’haurà de col·locar una tanca també pel costat que llinda amb ella,per protegir als vianants del tràfic rodat. Aquest pas per la calçada estarà elevat per quedar enrasat amb la vorera, de manera que no hi hagi desnivells.

 

Pasarel·la sobre rasa_planta

Pasarel·la sobre rasa_planta

Pasarel·la sobre rasa_secció

Pasarel·la sobre rasa_secció    

4. En el cas d’instal·lar una plataforma de pas provisional sobre l’itinerari de vianants, aquesta serà d’acer o altre material resistent, tindrà un ressalt màxim de 2 cm. amb la vora arrodonida o aixamfranada i un sòcol a ambdós costats, en el sentit de la marxa, d’una alçada mínima de 10 cm per sobre del nivell de la plataforma de pas.

 5. La senyalització es realitzarà mitjançant llums vermelles i balises amb llançadors de llampades i dispositiu acústic continu i poc molest. Durant l’horari nocturn es disposarà d’il·luminació extra.

 6. Tota la maquinària i el material estarà dins d’aquest recinte, i mai a les zones de pas. Quan sigui possible, les zones per arreplegar material s’instal·larà a la calçada i no a la vorera.

 

senyalització bastida

senyalització bastida

7. Quan s’hagi d’instal·lar una bastida a la via pública, envaint la banda lliure de vianants, acomplirà la norma HD-1000 (UNE76-502-90). Es senyalitzarà de idèntica forma al especificat per les tanques. La bastida es folrarà, horitzontal i verticalment deixant un pas lliure mínim de 1,20 m. d’amplada per 2,10 m. d’alçada. La part exterior de la bastida disposarà, segons el cas, de xarxes atapeïdes, tendals o viseres que impedeixin la caiguda de runa a la via pública.

 8. Un dels laterals del túnel de pas, disposarà de forats de ventilació i il·luminació natural. Si fos necessari, el túnel restarà il·luminat les 24 hores del dia, cuidant que no es produeixi efecte de cegament durant el transit de l’exterior a l’interior.

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari