Llei 13/2014 del 30 d’octubre, d’accessibilitat

Llei Accessibilitat Catalunya

Des dels Col·legis i el Consell hem treballat i hem participat activament  en el procés d’elaboració i aprovació d’aquesta Llei (estudi de les diferents versions del text legal, presentació d’al·legacions, compareixença davant la comissió parlamentària, participació en la Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya -TAAC-, etc.), per tal que s’adequï i respongui als interessos dels nostre col·lectiu professional i de la societat.

Llei13/2014 Accessibilitat

La importància de la promoció de l’accessibilitat com a instrument per a fer efectiu el principi d’igualtat dels ciutadans va tenir una primera traducció a Catalunya en el Decret 100/1984, del 10 d’abril, sobre supressió de barreres arquitectòniques. Set anys després, el Parlament va aprovar la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i posteriorment el Govern va aprovar el Decret 135/1995, del 24 de març, pel qual es desplegava la Llei esmentada i s’aprovava el Codi d’accessibilitat.

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, ratificada per l’Estat espanyol i publicada en el Boletín Oficial del Estado del 21 d’abril de 2008, fixa el compromís de promoure, protegir i assegurar el ple gaudi dels drets humans i les llibertats fonamentals en condicions d’igualtat per les persones amb discapacitat i de promoure el respecte a llur dignitat inherent. La Convenció ha esdevingut el primer instrument ampli de drets humans del segle XXI, amb caràcter vinculant per a tots els estats que l’han ratificada, entre els quals hi ha, doncs, l’Estat espanyol.

En el mateix sentit, la Unió Europea va elaborar l’Estratègia europea sobre discapacitat 2010-2020, amb l’objectiu que totes les persones amb discapacitat poguessin gaudir de llurs drets i es poguessin beneficiar plenament de llur participació en l’economia i en la societat europea l’Estratègia identifica vuit àrees primordials d’actuació, la primera de les quals és l’accessibilitat als béns i els serveis, especialment els serveis públics, i la utilització de dispositius de suport per les persones amb discapacitat.

Aquesta llei 13/2014 conté

El títol I recull les disposicions generals, referides a l’objecte de la Llei, l’àmbit d’aplicació i els conceptes generals.

El títol II fa referència a les competències de les administracions públiques en matèria d’accessibilitat.

El títol III estableix els requisits i les condicions necessaris per a aconseguir un entorn global accessible.

El títol IV regula aspectes relatius a la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat

El títol V estableix les mesures de foment, de gestió i d’intervenció administrativa, i determina els recursos per al finançament d’actuacions destinades a la promoció de l’accessibilitat i la supressió de les barreres existents.

El títol VI regula les mesures de control imprescindibles per a garantir l’aplicació correcta de la normativa d’accessibilitat, i fixa els procediments perquè es puguin acceptar solucions alternatives a les que estableix la norma en casos degudament justificats

El títol VII estableix el règim d’infraccions i sancions.

El títol VIII defineix el Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat com a òrgan de participació externa i de consulta en què es troben representats els diversos sectors socials implicats en les actuacions en matèria d’accessibilitat,

Les disposicions transitòries regulen les condicions d’aplicació i adaptació de la normativa d’accessibilitat vigent mentre no s’aprovi la normativa de desplegament de la llei present.

La disposició derogatòria deroga expressament, entre altra normativa, la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

Les restants disposicions finals contenen manaments explícits relatius al desenvolupament, l’aplicació i l’entrada en vigor de la Llei.

En definitiva, aquesta llei té principalment dos objectius: d’una banda, aconseguir una societat inclusiva i accessible que permeti d’avançar cap a la plena autonomia de les persones, eviti la discriminació i propiciï la igualtat d’oportunitats per a tothom, especialment per a les persones que tenen discapacitats; de l’altra, actualitzar i facilitar un marc normatiu propi més àgil en matèria d’accessibilitat, adequat a les directrius internacionals, europees i estatals, en exercici de les competències de la Generalitat.

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari