La Llei de rehabilitació permet ocupar sòl públic per eliminar barreres a edificis

llei

El Consejo de Ministros del pasado 5 de abril ha aprobado el Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, además del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016.

En el Consejo de Ministros del pasado viernes 5 de abril se aprobó el proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana y el Plan Estatal de Vivienda 2013 – 2016.

Servimedia (25/06/2013)

La nova llei de Rehabilitació i Renovació Urbanes, aprovada a les Corts Generals i pendent de publicació al B.O.E., permetrà ocupar les superfícies d’espais lliures o de domini públic que resultin indispensables per a la instal·lació d’ascensors o altres elements, quan no resulti viable, tècnica o econòmicament, cap altre solució per a garantir l’accessibilitat universal i sempre que asseguri la funcionalitat dels espais lliures, dotacions publiques i demés elements del domini públic, segons va informar en una nota el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) 

De igual manera, es podran ocupar, en aquetes mateixes condicions, superfícies comuns d’ús privatiu, com vestíbuls, replans, sobrecobertes, voladís i porxos, tant si s’ubiquen a terra, al subsòl o en voladís.

Per aquests efectes, afegeix la nova llei, els instruments d’ordenació urbanística garantiran l’aplicació de l’esmentada regla, ja sigui permeten que aquestes superfícies no computin a efectes del volum edificable, ni de distancies mínimes a llindars, altres edificacions o a la via pública o alineacions, be aplicant qualsevol altre tècnica que, de conformitat amb la legislació aplicable, aconsegueixi la mateixa finalitat.

Amb aquesta mesura, reclamada i plantejada pel Cermi des de fa anys, -es facilitarà la solució de greus problemes d’accessibilitat a edificis d’habitatges en els que resulta impossible, per raons tècniques o econòmiques, la instal·lació d’ascensors o altres elements similars. Amb l’autorització per llei de l’ocupació de domini públic, voreres, àrees d’aparcament o zones verdes, per exemple) es podrà dotar d’accessibilitat a immobles que mancaven de la mateixa i en els que no si podia intervenir per impossibilitat material o econòmica-

121_45 Proyecto ley rehabilitación

121_45 Proyecto ley rehabilitación

 

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari