DB-SUA/2 adequació efectiva de les condicions d’accessibilitat a edificis existents

La Direcció General d’Arquitectura, Habitatge i sòl del Ministeri de Foment ha publicat a la seva web del CTE el Document de recolzament DA DB-SUA/2 Adequació efectiva de les condicions d’accessibilitat a edificis existents.

Aquest document queda vinculat al CTE DB-SUA establint criteris de flexibilitat i marges de tolerància a l’hora d’adequar els edificis existents a les condicions d’accessibilitat del DB-SUA.

Pere altre banda, per a major claredat la taula única del text inicial s’ha desdoblat en dues, la taula 1 que estableix quines son les condicions del DB SUA que s’han de considerar condicions bàsiques d’accessibilitat, i la taula 2 que estableix, per a cada condició, la tolerància que es pot permetre, tant per a no tenir que adequar l’estat actual, com per a, quan s’hagi d’adequar, poder fer-ho fins el límit que estableix la tolerància si es justifica la impossibilitat de poder aconseguir la plena adequació.

DOCUMENT: DA_SUA_2

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari