Conclusions anàlisi espai urbà –EUR- PAMAT-2018 a Tarragona ciutat

Es essencial entendre que, a diferència del treball executat, un pla d’accessibilitat universal, implica la participació ciutadana i requereix que l’anàlisi de l’accessibilitat tingui en compte altres aspectes de la mobilitat com son; la seguretat, la sostenibilitat, la qualitat ambiental i la estètica.

L’espai públic urbanitzat compren el conjunt d’àrees de vianants i per a vehicles, tant de pas com de permanència, que es considera que formen part del domini públic o estan destinats a l’ús públic de manera permanent o temporal i tenen la condició de sòl urbà segons la normativa urbanística vigent.

Aquests espais son els que tenen una ordenació detallada establerta per un planejament aprovat definitiu abans de l’entrada en vigor de la Llei d’Accessibilitat.

Els espais urbans d’ús públic existents, i també les respectives instal·lacions de serveis i mobiliari urbà, s’han d’anar adaptant gradualment d’acord amb el que estableix la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. A aquests efectes, l’Ajuntament ha d’elaborar el pla municipal d’accessibilitat que identifiqui i programi les actuacions a dur a terme perquè els espais viaris i els espais lliures assoleixin les condicions establertes d’accessibilitat.

L’execució d’obres de reforma puntual que no assoleixin les condicions corresponents a una re-urbanització integral no eximeix de l’obligació d’adaptar la via a aquestes condicions, que si s’ha de realitzar d’acord amb les prioritats i la programació prevista al PAMAT.

 Segons es desprèn de l’estudi realitzat per a la elaboració del Pla de Mobilitat, tan sols el 57% dels desplaçaments a nivell intern de la ciutat es realitzen a peu, on s’especifica que aquest nivell baix, es degut principalment a les discontinuïtats físiques i l’existència de diferents nuclis dispersos al municipi. Cal tenir en compte també que la xarxa principal del nucli urbà es caracteritza per tenir pendents considerables, majoritàriament superior al 6 % recomanat. Al que em d’afegir que fins i tot, en alguns casos, superen el 12 %

En base a la informació extreta de l’estudi i propostes que es plantegen en el document de síntesi del Pla de Mobilitat Urbana de Tarragona –PMUST- per tal de garantir i potenciar els desplaçaments a peu a la ciutat, especialment al nucli urbà, en el seu moment es va considerar adient, com a punt de partida, la proposta de implementar actuacions de millora als carrers que formen part de la Xarxa principal de vianants al nucli urbà que uneix els equipaments i nodes generadors i captadors de mobilitat.

Zonificació:

Com s’ha descrit anteriorment, en el nostre cas la priorització l’hem establert per una part pel que ja el PMUST estableix com a vials que formen part de la xarxa principal viària de la ciutat, i per l’altra banda hem afegit un segon criteri que ha estat el de incloure altres vials que em passat a denominar de “zonificació” que han de permetre futurs treballs i actuacions a zones concretes, prèviament delimitades.

Així doncs, creiem necessari puntualitzar que no ha estat involuntària la decisió de no tenir en consideració altres aspectes de grau d’interès i/o altres criteris de priorització que podrien tenir altres espais urbans viaris de la ciutat. Criteris de priorització com poden ser: 

  • Itinerari que uneix edificis emblemàtics; Mercat municipal, ajuntament, hospital, centres de serveis socials, escoles, etc.
  • Zones interès ubicades en carrers amb pendent pronunciat, que requereixen adoptar solucions singulars per tal d’establir itineraris accessibles.

Clicar per veure resultats:

Anàlisi de l’espai urbà -EUR- PAMAT-2018 TARRAGONA ciutat

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari