Comentaris sobre la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes (B.O.E. 27-6-2013): CONTINGUT REFERENT A SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

rehabilitacion-urbana

Cal a dir, com a fet més destacable, que aquesta Llei posa l’accessibilitat universal com a un dels eixos en els procesos de rehabilitació d’edificis i de regeneració i renovació de la xarxa urbana amb tot el seu contingut. Com es reconèix en el seu preambul, les obligacions al respecte deriven de la Llei26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació de la normativa a la Convenció Internacionalsobre els Drets de les persones amb discapacitat, que exigeix la realització dels ajustos raonables en materia d’acessibilitat Universal, establint inclús un termini, que finalitza l’any 2015.

 Article 2. Definicions.

Ajustos raonables: les mesures d’adequació d’un edifici per facilitar l’accessibilitat universal de manera eficaç, segura i pràctica, i sense que suposin una càrrega desproporcionada. Per determinar si una càrrega és proporcionada o no es tenen en compte els costos de la mesura, els efectes discriminatoris que la seva no-adopció podria representar, l’estructura i les característiques de la persona o entitat que l’hagi de posar en pràctica i la possibilitat que aquelles tinguin d’obtenir finançament oficial o qualsevol altra ajuda. S’entén que la càrrega és desproporcionada als edificis constituïts en règim de propietat horitzontal quan el cost de les obres repercutit anualment, i descomptant les ajudes públiques a què es pugui tenir dret, excedeixi les dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes.

Paga la pena mencionar algunes de les mesures més importants i concretes quela Lleirecull, sobre tot per l’importància de les modificacions que aquestes suponen en alguns aspectes. Per això, tot seguit fem un recull d’algunes de les qüestions més importants i concretes que d’alguna manera o altre, afecten a l’accessibilitat i conten amb la ben intencionada finalitat de facilitar la supressió de barreres arquitectòniques. 

Article 4. L’informe d’avaluació dels edificis

Els propietaris d’immobles ubicats en edificacions amb tropología residencal d’habitatge col·lectiu poden ser requerits per l’Administració competent perquè acreditin la situación en la que estan aquells, almenys en relació amb l’estat de conservación de l’edifici i amb el compliment de la normativa vigente sobre accessibilitat universal, així com sobre es seu grau de eficiència energètica.

L’informe d’avaluació contindrà, entre d’altres aspeces, de manera detallada l’avaluació de les es condicions bàsiques d’accessibilitat universal i no discriminación de les persones amb discapacitatper l’accés i utilització de l’edifici, d’acord amb la normativa vigente, i establir si l’edifici és susceptible o no de realitzar ajustos raonables per satisfer-les.

L’obligació de disposar d’aquest informe d’avaluació, s’ha de fer efectiva, com a mínim, en relació, en relació amb els edificis i terminis següents: (DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA)

a)    Edificuis de tipología residencial d’habitatges col·lectiu amb una antiguitat superior a 50 anys, en el Termini màxim de 5 anys.

b)    Els edificis els titulars dels quals es vulguin acollir a ajudes públiques amb l’¡objectiu d’emprendre obres de conservació, accessibilitat universal o eficiència energètica amb anterioritat a la formalització de la petición del corresponent ajut

c)    La resta d’edificis, quan així ho determini la normativa autonòmica o municipal.

 

Artículo 6. Capacitació per a l’informe d’avaluació dels edificis.

                    –Colaboración de las asociaciones–

 L’informe de l’avaluació dels edificis pot ser subscrit tant pels tècnics facultatius competents com, si s’escau, per les entitats d’inspecció registrades que hi pugui haver a les comunitats autònomes, sempre que comptin amb els tècnics esmentats. A aquests efectes es considera tècnic facultatiu competent el que estigui en possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d’obres i direcció d’execució d’obres d’edificació, segons el que estableix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, o hagi acreditat la qualificació necessària per a la realització de l’informe, segons el que estableix la disposició final divuitena.

 En l’àmbit de col·laboració de les associacions, els tècnics, quan ho considerin necessari, poden recollir, en relació amb els aspectes relatius a l’accessibilitat universal, el criteri expert de les entitats i associacions de persones amb discapacitat que comptin amb una trajectòria acreditada en l’àmbit territorial de què es tracti i tinguin entre els seus fins socials la promoció d’aquesta accessibilitat.

 

Artículo 9. La iniciativa en l’ordenació de les actuacions

 Dins les mesures que les Administracions Públiques adoptarán i han de garantir, com son les d’execució d’actuacions de rehabilitació edificatòria, de regeneración i renovació urbanes que siguin necessàries, en son prioritàries les mesures que siguin procedents per eliminar situacions d’infrahabitatge, per garantir la seguretat, salubritat, habitabilitat i accessibilitat universal i un ús racional de l’energia.

 Article 9. La iniciativa en l’ordenació de les actuacions.

1. La iniciativa per proposar l’ordenació de les actuacions de rehabilitació de l’edificació i les de regeneració i renovació urbanes pot partir de les administracions públiques, les entitats públiques adscrites a aquestes o que en depenen i els propietaris. En concret, estan legitimats per a això les comunitats i agrupacions de comunitats de propietaris, les cooperatives d’habitatge constituïdes a aquest efecte, els propietaris de terrenys, construccions, edificacions i finques urbanes, els titulars de drets reals o d’aprofitament, i les empreses, entitats o societats que intervinguin en nom de qualssevol dels subjectes anteriors.

2. Les administracions públiques han d’adoptar mesures que assegurin la realització de les obres de conservació, i l’execució d’actuacions de rehabilitació de l’edificació, de regeneració i renovació urbanes que siguin necessàries i, si s’escau, han de formular i executar els instruments que les estableixin, quan hi hagi situacions d’insuficiència o degradació dels requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat de les edificacions; obsolescència o vulnerabilitat de barris, d’àmbits, o de conjunts urbans homogenis; o situacions greus de pobresa energètica. Són prioritàries, en aquests casos, les mesures que siguin procedents per eliminar situacions d’infrahabitatge, per garantir la seguretat, salubritat, habitabilitat i accessibilitat universal i un ús racional de l’energia, així com les que, amb aquests objectius, parteixin bé de la iniciativa dels mateixos particulars inclosos en l’àmbit, bé d’una àmplia participació d’aquests en aquesta.

 

Article 10. Regles bàsiques per auacios

Article 12. Efectes de la delimitació dels àmbits de gestió i execució de les actuacions.

 En aquests articles es contempla, per tal de garantir l’accessibilitat universal, la possibilitat de poder ocupar les superficies d’espais lliures o de domini públic, així com les superficies comuns d’ús privatiu en els edificis d’habitatges plurifamiliars, tant si s’ubiquen al terra, subsòl o en voladiu, i que resultin indispensables. Amb aquesta finalitat, els instruments d’ordenació urbanística garantiran l’aplicació d’aquesta regla, ja sigui permeten que aquestes superficies no computin a efectes del volum edificable, ni de distàncies mínimes a llindars amb altres edificacions, vía pública o alineacions.

Tant mateix, l’article 12 estableix la legitimitat de l’ocupació d’aquestes superficies d’espais lliures de domini públic de titularitat municipal que siguin indispensables per l’instal·lació d’ascensors o altres el·lements per tal de garantir l’accessibilitat universal.

Article 10. Regles bàsiques per a l’ordenació i execució de les actuacions.

…./….

3. És possible ocupar les superfícies d’espais lliures o de domini públic que siguin indispensables per a la instal·lació d’ascensors o altres elements, així com les superfícies comunes d’ús privatiu, com ara vestíbuls, replans, sobrecobertes, volades i porxos, tant si s’ubiquen a terra, com en el subsòl o en el vol, quan no sigui viable, tècnicament o econòmicament, cap altra solució per garantir l’accessibilitat universal i sempre que asseguri la funcionalitat dels espais lliures, dotacions públiques i altres elements del domini públic. A aquests efectes, els instruments d’ordenació urbanística han de garantir l’aplicació d’aquesta regla, bé permetent que aquelles superfícies no computin a efectes del volum edificable, ni de distàncies mínimes a llindes, altres edificacions o a la via pública o alineacions, bé aplicant qualsevol altra tècnica que, de conformitat amb la legislació aplicable, aconsegueixi la mateixa finalitat.

…./….

Article 12. Efectes de la delimitació dels àmbits de gestió i execució de les actuacions.

1. La delimitació espacial de l’àmbit d’actuació de rehabilitació de l’edificació i de regeneració i renovació urbanes, sigui conjunta o aïllada, un cop ferma en via administrativa, provoca els efectes següents:

…./….

b) Legitima l’ocupació de les superfícies d’espais lliures o de domini públic de titularitat municipal que siguin indispensables per a la instal·lació d’ascensors o altres elements per garantir l’accessibilitat universal, i l’aprovació definitiva és causa suficient perquè s’estableixi una cessió d’ús del vol pel temps en què es mantingui l’edificació o, si s’escau, la seva requalificació i desafectació, amb alienació posterior a la comunitat o agrupació de comunitats de propietaris corresponent, sempre que qualsevol altra solució sigui inviable tècnicament o econòmicament i quedi garantida la funcionalitat del domini públic corresponent.

Quan, amb les finalitats i amb els requisits que preveu el paràgraf anterior, sigui necessari ocupar béns de domini públic pertanyents a altres administracions, els ajuntaments poden sol·licitar al seu titular la cessió d’ús o desafectació d’aquests, la qual ha de procedir, si s’escau, de conformitat amb el que preveu la legislació reguladora del bé corresponent.

…./….

Article 13. Les formes d’execució.

Les Administracione Públiques podran utilitzar, per dur a terme l’activitat d’execució de les actuacions de rehabilitació de l’edificació i les de regeneración i renovación urbanes, totes les modalitats de gestió directa i indirecta admeses per la legislación de regime juridic, de contractació de les administracions públiques de regime local i d’ordenació territorial i urbanística. L’adinistració resoldrà si executa les obres directamente o si procedéis a la seva adjudicación pere mitjà de la convocatòria de concurs públic. En aquest cas, un dels criteris a tenir en conta es el de garantir l’accessibilitat universal.

Article 13. Les formes d’execució.

…./….

2. En funció de la forma de gestió que s’adopti, les següents regles procedimentals comunes són aplicables en tot cas:

a) en l’expropiació, no és necessari el consentiment del propietari per pagar el corresponent preu just expropiatori en espècie, quan aquest s’efectuï dins del mateix àmbit de gestió i dins del termini temporal establert per a l’acabament de les obres corresponents. Així mateix, l’alliberament de l’expropiació no té caràcter excepcional, i pot ser acordat discrecionalment per l’Administració actuant, quan s’aportin garanties suficients, per part del propietari alliberat, en relació amb el compliment de les obligacions que li corresponguin.

b) en l’execució subsidiària a càrrec de l’Administració pública, aquesta substitueix el titular o titulars de l’immoble o immobles, i assumeix la facultat d’edificar o de rehabilitar-los amb càrrec a aquells.

3. Tant en els supòsits que preveu l’apartat anterior com en tots els altres que derivin d’una actuació d’iniciativa pública, l’Administració ha de resoldre si executa les obres directament o si procedeix a la seva adjudicació per mitjà de la convocatòria d’un concurs públic,  …/…

 

Disposició final primera.

Modificació de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.

Com aspectes prou importants i que cal destacar, son les modificacions que fan referència als punts concrets de;

–          Estableix l’obligació de realitzar les obres d’accesibilidad amb independència de que existeixi o no acord prèvi de la Junta de Propietaris.

 

Això serà possible sempre que l’import repercutit anualment de les mateixes no excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comúns.  

–          Tot i que es manté el limit de 12 mensualitats, es descompta del mateix les subvencions i ajuts públics.

 

No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las 12 mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido.

 

–          Queda eliminada l’exclusió d’aquesta obligación quan algún dels propietaris tinguyi ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IPREM.

 

–          Queda explicita mb claredat que les obres d’accessibilitat que resultin obligatòrieas seran costejades pels propietaris de la corresponent comunitat o agrupació de comunitats, limitant l’acord de la Junta a la distribució de la derrama pertinent i a la determinació dels termes del seu abonament.

 

–          Els propietaris que s’oposin o retardin injustificadament l’execució de les ordres dictades per l’autoritat competent respondran individualment de les sancions que puguin imposar-se per vía administrativa.

–          Disposició final primera. Modificació de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.

Quatre. L’article 10 queda redactat de la manera següent:

«1. Tenen caràcter obligatori i no requereixen l’acord previ de la junta de propietaris, tant si impliquen una modificació del títol constitutiu o dels estatuts com si no, i siguin imposades per les administracions públiques o sol·licitades a instància dels propietaris, les actuacions següents:

a) Els treballs i les obres que siguin necessàries per al manteniment i compliment adequats del deure de conservació de l’immoble i dels seus serveis i instal·lacions comunes, incloent-hi en tot cas, les necessàries per satisfer els requisits bàsics de seguretat, habitabilitat i accessibilitat universal, així com les condicions d’ornament i qualssevol altres derivades de la imposició, per part de l’Administració, del deure legal de conservació.

b) Les obres i actuacions que siguin necessàries per garantir els ajustos raonables en matèria d’accessibilitat universal i, en tot cas, les requerides a instància dels propietaris en l’habitatge o local dels quals visquin, treballin o prestin serveis voluntaris persones amb discapacitat, o més grans de setanta anys, amb l’objectiu d’assegurar-los un ús adequat a les seves necessitats dels elements comuns, així com la instal·lació de rampes, ascensors o altres dispositius mecànics i electrònics que afavoreixin l’orientació o la seva comunicació amb l’exterior, sempre que el seu import repercutit anualment, una vegada descomptades les subvencions o ajudes públiques, no excedeixi les dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes. No elimina el caràcter obligatori d’aquestes obres el fet que la resta del seu cost, més enllà de les mensualitats esmentades, sigui assumit pels qui les hagin requerit.

…./….

2. Tenint en compte el caràcter de necessàries o obligatòries de les actuacions que esmenten les lletres a) a d) de l’apartat anterior, és procedent el següent:

a) Han de ser pagades pels propietaris de la corresponent comunitat o agrupació de comunitats, i l’acord de la junta s’ha de limitar a la distribució de la derrama pertinent i a la determinació dels termes del seu abonament.

b) Els propietaris que s’oposin a l’execució de les ordres dictades per l’autoritat competent o la demorin injustificadament han de respondre individualment de les sancions que es puguin imposar en via administrativa.

c) Els pisos o locals queden afectes al pagament de les despeses derivades de la realització de les esmentades obres o actuacions en els mateixos termes i condicions que les que estableix l’article 9 per a les despeses generals.

Cinc. L’article 17 queda redactat de la manera següent:

«Els acords de la junta de propietaris s’han de subjectar a les regles següents:

…./….

2. Sense perjudici del que estableix l’article 10.1 b), la realització d’obres o l’establiment de nous serveis comuns que tinguin per finalitat la supressió de barreres arquitectòniques que dificultin l’accés o la mobilitat de persones amb discapacitat i, en tot cas, l’establiment dels serveis d’ascensor, fins i tot quan impliquin la modificació del títol constitutiu, o dels estatuts, requereix el vot favorable de la majoria dels propietaris, que, al seu torn, representin la majoria de les quotes de participació.

Quan s’adoptin vàlidament acords per a la realització d’obres d’accessibilitat, la comunitat queda obligada al pagament de les despeses, encara que el seu import repercutit anualment excedeixi les dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes.

…./….

…./….

9. Els acords adoptats vàlidament d’acord amb el que disposa aquest article obliguen tots els propietaris.

 

Disposició final dotzena.

Modificació del text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.

Es modifica l’article 2.3 d’aquest Text refós amb la finalitat d’obligar als poders públics a proporcionar la consecució d’un medi urbà que estigui suficientment dotat, en què s’ocupi el sòl de manera eficiente, i en què es combinin els usos de manera funcional, garantint en particular:

–          L’accessinilitat universal, d’acord amb els requeriments legals mínims, dels edificis d’ús privat i públic, dels espais d’ús públic i dels transports públics.

L’article 9 queda modificat en el redactat del contingut del dret de propietat del sòl: deures i càrregues, on estableix en la seva introducción què;

–          El dret de propietat dels terrenys, les instal·lacions, construccions i edificacions comprén amb caràcter general, sigui quina sigui la situación en què estiguin, els deures de dedicar-los a usos que siguin compatibles amb l’ordenació territorial i urbanística i conservar-los en les condicions legals per servir de suport a aquest ús, i en tot cas, en les de seguretat, salubritat, accessibilitat universal i ordenament legal exigibles…… …./….

Llei 8-2013 rehabilitació, rgeneració i renovació urbanes

Llei 8-2013 rehabilitació, rgeneració i renovació urbanes

 

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari