Ajustos raonables en els edificis existents

Codi Tècnic DB SUA versus Codi d’accessibilitat
Jaume Arbós / Fotos: Arxiu Caateeb

Segons el Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, en la seva disposició addicional tercera, apartat b), d’àmbit estatal, fixa com a data el límit el 4 de desembre perquè els edificis existents s’adeqüin a les condicions d’accessibilitat, en tot allò que sigui susceptible d’ajustos raonables.

Llegir article: ajustos_raonables

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari