Accessibilitat en l’habitabilitat dels habitatges nous

Habitabilitat_accessibilitat

 DECRET 141/2012, de 30 d’octubre, pel que es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat

La problemàtica existent entorn a l’habitatge i les dificultats en què es troba el sector, ha fet aconsellable regular noves condicions d’habitabilitat que permetin flexibilitzar i adequar els nivells exigibles al context actual, sense que això suposi deixar de fomentar la qualitat que ha establertla Llei18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge com a objectiu per a la millora de les condicions dels habitatges.

Entre d’altres coses, l’objecte d’aquest Decret és establir les condicions mínimes que han de reunir els habitatges, tant de nova construcció com preexistents, deixant la promoció d’accions de foment de l’excel·lència, la distinció amb la creació de distintius de qualitat i l’aplicació d’altres mesures similars que preveu l’article 22.7 dela Llei18/2007, de 28 de desembre, per a una regulació específica en la qual es podran recollir mesures per a l’assoliment de qualsevol altre nivell superior de qualitat relatiu a la funcionalitat, la seguretat, la salubritat, la confortabilitat i la sostenibilitat que no són l’objecte d’aquesta disposició.

Tant mateix, es contemplen diferents aspectes referents a l’accessibilitat dels habitatges i edificis, que son  la qüestió en que es centra aquesta noticia d’actualitat i que em resumit en els documents adjunts en format de pdf.

ACCESSIBILITAT EN L’HABITABILITAT DELS HABITATGES NOUS

DECRET 141/2012, de 30 d’octubre, pel que es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat

En aquest es detalla la referència dels capítols, apartats i annexos que contemplen, directa o indirectament, qüestions d’accessibilitat dels habitatges, el qual es desenvolupa amb el text i imatges corresponents relacionades en el seu contingut.  

ARTICULAT

CAPÍTOL 1

 

disposicions generals

Article 1 Objecte
Article 3 Dades per incloure en els projectes tècnics a presentar per a l’obtenció de la llicència d’obres d’edificació.

 

ANNEXOS

ANNEX 1

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges de nova construcció

Apartat 1 Definicions:Habitatge practicable
Apartat 2 Requisits d’habitabilitat exigibles als edificis d’habitatges-      Accessibilitat-      Ascensors
Apartat 3 Requisits d’habitabilitat exigibles als habitatges-      Accessibilitat-      Dimensions cuina-      Habitacions-      Cambres higièniques-      Espai rentada de roba

ANNEX 3

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges dotacionals públics

ANNEX 4

Condicions d’habitabilitat dels habitatges resultants de les intervencions de rehabilitació o gran rehabilitació d’edifici existent

 

Accessibilitat dels espais de circulació

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament dela Llei20/1991, de  25 de novembre, d’aprovació del Codi d’accessibilitat de Catalunya

Desenvolupa, amb text i imatges, les condicions que han de reunir aquests espais de circulació per fer-los accessibles per les persones amb mobilitat reduïda o en cadira de rodes. 

 

accessibilitat-habitabilitat

accessibilitat-habitabilitat

 

 

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari